Termeni și condiții

1. Termeni

Accesând site-ul web la www.viacon.ro, sunteți de acord să fiți obligați de acești termeni de serviciu, de toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricărei legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute de acest site web sunt protejate de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale.

2. Utilizați licența

 1. Permisiunea este acordată pentru a descărca temporar o copie a materialelor (informațiilor) de pe site-ul web al ViaCon, numai pentru vizualizare tranzitorie personală, non-comercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu și, în baza acestei licențe, nu puteți: modifica sau copia materialele;
  1. Utilizați materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau non-comercială);
  2. înlăturați din materiale orice drepturi de autor sau alte notificări proprii; sau transferați materialele către o altă persoană sau „oglindește” materialele de pe orice alt server.
 2. Această licență se încetează automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și pot fi încetate în orice moment. După încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dvs., fie în format electronic sau tipărit.

3. Disclaimer

 1. Materialele de pe site-ul ViaCon sunt furnizate în mod „așa cum este”. ViaCon nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită și, prin aceasta, renunță și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de comerciabilitate, aptitudini pentru un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor
 2. Mai mult, ViaCon nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu alte materiale sau pe site-uri legate de acest site.

4. Limitări

În niciun caz, ViaCon sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii afacerii) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul ViaCon, chiar dacă ViaCon sau un reprezentant autorizat ViaCon a fost notificat oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de avarii. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune cauzale sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice pentru dvs.

5. Acuratețea materialelor

Materialele care apar pe site-ul web al ViaCon ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. ViaCon nu garantează faptul că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web este exact, complet sau actual, vă recomandăm cu încredere să ne contactați pentru cele mai actualizate informații. ViaCon poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, ViaCon nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Linkuri

ViaCon nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său web și nu este responsabil pentru conținutul unui astfel de site legat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către ViaCon a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site web legat este pe riscul utilizatorului.

7. Modificări

ViaCon poate revizui acești termeni de serviciu pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți legat de versiunea actuală a acestor termeni de serviciu.

8. Legea guvernantă

Acești termeni și condiții sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile României și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.

.

.

.

.

.

1. Terms

By accessing the website at www.viacon.ro, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws, and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information ) on ViaCon’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license, you may not: modify or copy the materials;
  1. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  2. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on ViaCon’s website are provided on an ‘as is’ basis. ViaCon makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Furthermore, ViaCon does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall ViaCon or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on ViaCon’s website, even if ViaCon or a ViaCon authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on ViaCon’s website could include technical, typographical, or photographic errors. ViaCon does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current, we strongly recommend that you contact us for the most up to date information. ViaCon may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However, ViaCon does not make any commitment to update the materials.

6. Links

ViaCon has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by ViaCon of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Modifications

ViaCon may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Romania and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.